تعرفه طراحی و چاپ کاتالوگ A4

تعرفه طراحی و چاپ انواع کاتالوگ A4

جهت استعلام تعرفه ها با شماره 02188558103 تماس حاصل بفرمائید.

"

طراحی و چاپ کاتالوگ A4

"

چاپ کاتالوگ تک برگ | سایز A4 29×20 | تک برگ | چاپ رنگی عمومی | ۱۰۰۰ عدد + طراحی

جنس کاتالوگ
نوع چاپ
7 روز کاری
4 روز کاری

گلاسه 300 گرم با روکش یو وی براق

یک رو    
دورو    

گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق یا مات

یک رو    
دورو    

 

چاپ کاتالوگ 4 صفحه ای | سایز باز با یک خط تا از وسط 29×42 | دو برگ دورو | چاپ رنگی عمومی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
5000 عدد
گلاسه 135 گرم بدون روکش      
گلاسه 170 گرم بدون روکش      
گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات یا سلفون براق      
گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون مات و یووی موضعی      

 

چاپ کاتالوگ 6 صفحه ای | سایز باز با یک خط تا از وسط 29.7×63 | سه برگ دورو | چاپ رنگی عمومی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
گلاسه 135 گرم بدون روکش    
گلاسه 170 گرم بدون روکش    
گلاسه 200 گرم با روکش سلفون مات یا سلفون براق    
گلاسه 250 گرم با روکش سلفون مات و یووی موضعی    
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون مات و یووی موضعی    

 

 

"

طراحی و چاپ کاتالوگ دفترچه ای A4

"

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 8 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 8 صفحه | 4 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش    
جلد و صفحات داخلی گلاسه ۲۰۰ گرم | روی جلد روکش سلفون    
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 500.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 410.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 12 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 12 صفحه | 6 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش    
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 500.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 410.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 16 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 16 صفحه | 8 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه 250 گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش    
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 290.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 20 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 20 صفحه | 10 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش    
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 24 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 24 صفحه | 12 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش    
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 380.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.

 

چاپ کاتالوگ دفترچه ای 28 صفحه ای | سایز باز A4 | صفحات داخلی با جلد 28 صفحه | 14 برگ دورو | چاپ رنگی اختصاصی + طراحی

جنس کاتالوگ
1000 عدد
2000 عدد
جلد و صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 135 گرم بدون روکش    
جلد گلاسه ۲۵۰ گرم با روکش سلفون | صفحات داخلی گلاسه 170 گرم بدون روکش    
 • جهت یووی موضعی روی جلدهای با روکش سلفون مات مبلغ 330.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می شود.
 • در صورت تغییر منگنه معمولی به منگنه لوپ مبلغ 430.000 تومان بابت 1000 عدد به مبالغ فوق اضافه می گردد.
 • زمان تحویل کاتالـوگ های فوق ۱۰ روز کاری می باشد. مبالغ فوق به تومان می باشد.